REGULAMIN - Bogo Shirts

 

P
O
M
O
C

 

  
 
Problem w doborze koszuli ?
Nie wiesz jaką tkaninę wybrać ?
Problem z wymiarami ?
 
Z przyjemnością pomożemy 
 
 

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOGO-SHIRTS.COM

Sklep internetowy bogo-shirts.com jest prowadzony przez:

SANDA Sp. z o o. z siedzibą w Koluszkach (95-040), ul. Traugutta 1, Tel. (+48) 44 723-33-18, Fax: (+48) 44 723-33-24 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łódź Śródmieście pod numerem KRS 0000156819, NIP: 5831012557, REGON 190493127, o kapitale zakładowym w wysokości 60 000 zł (dalej: „Spółka").

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Koluszkach (95-040), przy ul. Traugutta 1, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Sklep Internetowy bogo-shirts.com – prowadzony przez Spółkę, sklep internetowy dostępny pod domeną internetową www.bogo-shirts.com

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego bogo-shirts.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego bogo-shirts.com.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego bogo-shirts.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Voucher Bogo– bon towarowy na okaziciela, sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty lub wartości środków zdeponowanych na karcie.

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu (+48) 44 723-33-18 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://bogo-shirts.com/pl/contact

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego bogo-shirts.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego bogo-shirts.com , w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego bogo-shirts.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego bogo-shirts.com zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego bogo-shirts.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego bogo-shirts.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego bogo-shirts.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego bogo-shirts.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego bogo-shirts.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego bogo-shirts.com z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego bogo-shirts.com nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego bogo-shirts.com wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: DotPay (www.dotpay.pl), PayU (www.payu.pl), PayPal (www.paypal.pl) oraz Przelewy24 (www.przelewy24.pl).

Informacje szczegółowe na temat serwisów płatniczych obsługujących sklep bogo-shirts.com znajdują się w podanych serwisach www.

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres, kod, miasto, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego bogo-shirts.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com , jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego bogo-shirts.com, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego bogo-shirts.com należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego bogo-shirts.com

1. Logowanie do Sklepu Internetowego bogo-shirts.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto").

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego bogo-shirts.com, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego bogo-shirts.com.
3. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego bogo-shirts.com naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com . Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
4. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego bogo-shirts.com Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com.
5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy bogo-shirts.com nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego bogo-shirts.com i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.
6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego bogo-shirts.com mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

7. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

b) kodu przypisanego do vouchera. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Spółka nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do vouchera Klienta z przyczyn nie leżących po stronie Spółki, w tym w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy kodu przypisanego do vouchera.

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego bogo-shirts.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego bogo-shirts.com:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich lub w wersji anglojęzycznej w dolarach amerykańskich;

b) zawierają koszty dostawy na terenie Polski. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego bogo-shirts.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego bogo-shirts.com ;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka" (lub równoznaczny);

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

e) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę"

3. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego bogo-shirts.com

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej bądź centrum logistycznego przewoźnika;

7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 regulaminu.

10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.

11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 regulaminu.

12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto"). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Punktu Odbioru), lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 regulaminu.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego bogo-shirts.com w zakładce „Twoje konto" lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.
3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, voucherem, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę.

b) za pośrednictwem: DotPay (www.dotpay.pl), PayU (www.payu.pl), PayPal (www.paypal.pl) oraz Przelewy24 (www.przelewy24.pl).

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę, voucherem. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

a) za pośrednictwem PayPal (www.paypal.pl)

3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia.

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego bogo-shirts.com przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres bezpłatnie w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu należności za zamówienia na konto firmy.

Samo złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem procesu i płynięciem terminu realizacji.

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres w terminie 21 roboczych od daty złożenia zamówienia. Cennik międzynarodowych usług kurierskich do pobrania tu: POBIERZ CENNIK

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9 Warunki reklamacji

1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

§ 10 Warunki gwarancji

Produkty sprzedawane przez Spółkę są objęte dwuletnią gwarancją udzieloną przez producenta. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego bogo-shirts.com

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

3. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.

4. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:

- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

Klient może wyrazić zgodę na ekspresowy zwrot pieniędzy poprzez złożenie właściwej dyspozycji za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Z ekspresowego zwrotu pieniędzy mogą skorzystać tylko Klienci, którzy dokonali płatności za zamówienie z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej lub Ekarty Prezentowanej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, Ekarty Prezentowej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 13 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego bogo-shirts.com mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami"). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego bogo-shirts.com, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

5. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.

6. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
7. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą SANDA sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach (95-040) przy ul. Traugutta 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łódź Śródmieście, w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156819, NIP: 583-101-25-57, REGON 190493127, o kapitale zakładowym w wysokości 60 000 zł.

3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto").

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego bogo-shirts.com poświęconej polityce prywatności.

§ 15 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto" (odnośnik „Newsletter"). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego bogo-shirts.com, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto" (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego bogo-shirts.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego bogo-shirts.com były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego bogo-shirts.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego bogo-shirts.com.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego bogo-shirts.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym bogo-shirts.com. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy bogo-shirts.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie
9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego bogo-shirts.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


Sklep internetowy Shoper.pl